دکتر کورش رحیمی

دندانپزشک عمومی


برنامه هفتگی

بیوگرافی


رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی اصفهان دو دوره 87-80
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان درمانگاههای دندانپزشکی استان اصفهان
رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن دندانپزشکان تهران
نایب رئیس انجمن دندانپزشکی اصفهان
فلوشیپ ایمپلنت از دانشگاه آمریکا UCLA درسال2011
فلوشیپ ایمپلنت ICOI 2012
عضو هیئت مدیره تعاونی درمانگران 91-83
عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا 2013-1993
مدیرعامل تعاونی درمانگران سازمان نظام پزشکی 86-83
دبیر مجمع انجمنهای علمی پزشکی استان اصفهان دو دوره 90 -83
عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن دندانپزشکان ایران 91-87
نماینده رسمی (ICOI ( International Congeress of oral implantoloists در استان اصفهان
دبیر انجمن ایمپلنت اصفهان 90-86
سر دبیر نشریه پیک دندانپزشکی
موسس کلاب ایمپلنت دندانپزشکان عمومی اصفهان
مدیر اجرایی کنگره بین اامللی ICOI سال 1392 اصفهان - هتل عباسی

فیلمهای آموزشی


جراحی


دندانپزشکی زیبایی


ایمپلنت


مقالات صنفی


مطالب آموزشی


دندانپزشکی زیباییصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگربیوگرافیبیوگرافی دکتر کورش رحیمیبرنامه هفتگیفیلمهای آموزشیمقالات صنفیمطالب آموزشیایمپلنتجراحی